ویکی کمال چیه و قضیه از چه قراره ؟

ویکی کمال مجموعه مقالات آموزشی در مدرسه برینور به کوشش علی قادری سهی است که به صورت هفتگی انتشار می یابد. هدف ویکی کمال آموزش برنامه نویسی و مدیریت کسب و کار در فضایی صمیمی تر است. کمال به اختصار از نام سه دانش پذیر این کلاس درس یعنی کریم، ماتیاس و آلفردو گرفته شده است . در زیر به معرفی مختصر این اشخاص می پردازیم.

عکس دسته جمعی کریم آلفردو و ماتیاس